Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dane teleadresowe:
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
województwo podlaskie
Kontakt:
tel.: 85 748 54 73

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

Farmacja w jęz. ang.

Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna

Kosmetologia- pielęgnacja zdrowia i urody

Lekarski w jęz. ang.

Psychodietetyka

Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Elektrodialogia

Kształcenie na kierunku Elektroradiologia odbywa się na dwóch poziomach:

 • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata
 • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Program studiów I stopnia.

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, ekonomii, międzynarodowych problemów zdrowia, patomorfologii, psychologii, socjologii, prawa, demografii, biofizyki, biostatystyki.
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): aparatury medycznej, diagnostyki elektromedycznej, medycyny nuklearnej, propedeutyki medycyny, radiobiologii i i ochrony radiologicznej, radiodiagnostyki ogólnej i klinicznej, radioterapii, ultrasonografii.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Elektroradiologia jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Potrafi miedzy innymi: korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych, komunikować się z pacjentem, współpracować w zespole terapeutycznym. Absolwent umie przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Planuje pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów i uzyskuje informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Udziela pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi także dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Potrafi dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Potrafi wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię, radioterapię odpowiednią techniką. Zna i prowadzi dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów. Umie zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej, udzielać pierwszej pomocy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 

Program studiów II stopnia.

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: Ustawodawstwa zawodowe w elektroradiologii, techniki zabiegów medycznych, komunikowania interpersonalne, psychologii zdrowia, metodologia badań naukowych, informatyki medycznej, zarządzanie i marketing, psychologia nauczania, dydaktyka w elektroradiologii, anatomia radiologiczna
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu: diagnostyki elektromedycznej w chorobach wewnętrznych, diagnostyki elektromedycznej w pediatrii, czytania i analizy wyników badań obrazowych, neuroradiologii, radiologii zabiegowej, nowoczesnych technik diagnostycznych w radiologii, podstawy technik obrazowania, kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej, technik perfuzyjnych, elektroencefalografii, elektrokardiografii, epidemiologii nowotworów, onkologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej w radioterapii

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) posiada umiejętności i kwalifikacje zawodowe:

 • Korzystania z różnych źródeł wiedzy celem doskonalenia umiejętności zawodowych
 •  Nadzór merytoryczny nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii(EKG,EEG,EMG,EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej
 • Uczestnictwo w procesie kształcenia techników i licencjatów w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
 • Wykonania maski termoplastycznej i osłon indywidualnych stosowanych w radioterapii
 • Wykonania algorytmu obliczenia dawki i optymalizacji leczenia w radioterapii
 • Obsługi sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii
 • Czytania i analizowania wyników badań obrazowych
 • Stosowania zasad ochrony radiologicznej
 • Wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i radioterapii
 • Zastosowania przepisów prawnych dotyczących wykonywania zadań zawodowych
Opis
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.
 
Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.
 
W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce. Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.
 
Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.
 
Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 300 w języku angielskim.
 
Liczba 120 profesorów tytularnych oraz 148 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.
 
Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjnosportowe.
 
Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 67 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 15 kierunkach studiów.
 
Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.
 
 
Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Budynku Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2018 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 
Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.
 
Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.
 
Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.
 
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 122976
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu