Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dane teleadresowe:
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
województwo podlaskie
Kontakt:
tel.: 85 748 54 73

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

Farmacja w jęz. ang.

Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna

Kosmetologia- pielęgnacja zdrowia i urody

Lekarski w jęz. ang.

Psychodietetyka

Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Położnictwo

Kształcenie na kierunku Położnictwo odbywa się na dwóch poziomach:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata Położnictwa
  • studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) pozwalające na uzyskanie tytułu magistra Położnictwa

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym, a na studiach II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Program studiów I stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: anatomii, fizjologii, patologii, embriologii i genetyki, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, i genetyki, mikrobiologii i parazytologii, zdrowia publicznego, farmakologii, radiologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i etyki zawodu położnej, podstaw opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, chorób wewnętrznych, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii i stanów zagrożenia życia, rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii, dietetyki.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: ¬wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, -umiejętność¬ wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, ¬umiejętność¬ współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, ¬umiejętność¬ rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, ¬umiejętność¬ prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, ¬umiejętność¬ inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, -umiejętność¬ podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, ¬umiejętność¬ działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw.

Program studiów II stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Położnictwo II stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: psychoterapii, nowoczesnych technik diagnostycznych.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): filozofii i teorii opieki położniczej, przepisów dotyczących zawodu położnej - wymogów europejskich, diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, opieki specjalistycznej w położnictwie, neonatologii i ginekologii, intensywnego nadzoru położniczego, zarządzania w położnictwie.

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Położnictwo otrzymuje tytuł zawodowy magistra położnictwa. Jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i posiada: ¬ wiedzę w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii, pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych, -wiedzę w zakresie filozofii i teorii dotyczącej profesjonalnej działalności położnej, ¬umiejętność¬ wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo - ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium, ¬umiejętność¬ współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów, ¬umiejętność¬ rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu, ¬umiejętność¬ prowadzenia edukacji na temat rozrodu i metod planowania rodziny, w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa, ¬umiejętność¬ inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa, -umiejętność¬ podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych położnej, ¬ umiejętność¬ działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw, umiejętność¬ prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników, umiejętność¬ nauczania i zarządzania w opiece położniczej.
Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Opis
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.
 
Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.
 
W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce. Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.
 
Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.
 
Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 300 w języku angielskim.
 
Liczba 120 profesorów tytularnych oraz 148 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.
 
Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjnosportowe.
 
Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 67 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 15 kierunkach studiów.
 
Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.
 
 
Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Budynku Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2018 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 
Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.
 
Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.
 
Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.
 
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 121571
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu