Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dane teleadresowe:
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
województwo podlaskie
Kontakt:
tel.: 85 748 54 73

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

Farmacja w jęz. ang.

Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna

Kosmetologia- pielęgnacja zdrowia i urody

Lekarski w jęz. ang.

Psychodietetyka

Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Logopedia z Fonoaudiologią

Kształcenie na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią odbywa się na dwóch poziomach:

 • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata

Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

Program studiów I stopnia.

Przedmioty realizowane na kierunku Logopedia z fonoaudiologią I stopnia można podzielić na dwie grupy:

 • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu (przykładowo): anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, elementów fizyki z elektroniką, pedagogiki, kultury słowa żywego, prawo oświatowe.
 • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): akustyki, profilaktyki logopedycznej, dydaktyki postępowania logopedycznego, diagnozy i terapii logopedycznej, emisji głosu, foniatrii, audiologii pedagogicznej, fologii i fonetyki współczesnego języka polskiego.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu. W szczególności posiada:

 • umiejętności diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu,
 • umiejętności praktyczne kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
 • wiedzę lingwistyczną (o systemie językowym) i medyczną (anatomię, foniatrię, audiologię, neurologię, psychiatrię) w procesie komunikacji z otoczeniem,
 •  wiedzę psychologiczną (neuropsychologia, psycholingwistyka),
 • wiedzę pedagogiczną dającą podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą,
 • umiejętności do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego,
 • wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami),
 • umiejętności posługiwania się technologią informacyjną w zakresie ogólnym a także w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
 • umiejętności zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez CPLOL (Comite Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de L’Union Europeenne – Komitet Stałych Związków Ortofonistów-Logopedów Unii Europejskiej),
 • wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy.

Absolwent powinien:

 • być przygotowany do pomocy dzieciom i/lub dorosłym mającym zaburzenia głosu i mowy,
 • mieć świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta,
 • wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi,
 • prezentować postawy szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby ludzi, szczególnie osób niepełnosprawnych,
 • znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu,
 • być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Opis
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to renomowana, prężnie rozwijająca się, przyjazna studentowi publiczna uczelnia wyższa, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się, a także świetne perspektywy pracy.
 
Absolwenci UMB zajmują czołowe miejsca wśród uczelni medycznych w kraju w zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK-u) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK-u), co jest potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości kształcenia Uniwersytetu.
 
W lipcu 2012 roku, w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum Badań Innowacyjnych UMB zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 5 ośrodków naukowych w Polsce. Centrum Badań Innowacyjnych zostało również laureatem Podlaskiej Marki Roku 2012.
 
Od lat według ogólnopolskich rankingów Uniwersytet Medyczny jest najlepszą uczelnią akademicką w regionie. W 2011 roku otrzymał od wydawnictwa Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita dwie ważne nagrody: „Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej” (1 miejsce w Polsce) i Kuźnia Kadr 2011.
 
Na Uczelni studiuje ponad 5000 studentów, w tym ponad 300 w języku angielskim.
 
Liczba 120 profesorów tytularnych oraz 148 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w kraju.
 
Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjnosportowe.
 
Uniwersytet Medyczny jako jedyny w regionie, od ponad 67 lat kompleksowo kształci kadrę medyczną. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy. Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku można studiować na 15 kierunkach studiów.
 
Na uczelni działają koła naukowe i organizacje studenckie, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i rozwijają swoje zainteresowania.
 
 
Uczelnia stale powiększa i modernizuje bazę dydaktyczno-naukową. Od października 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowych budynkach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Budynku Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauko o Zdrowiu, a w 2018 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 
Uniwersytet stale wspomaga rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez liczne stypendia, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne, wykłady eksperckie i dostęp do nowoczesnej i dobrze wyposażonej Biblioteki.
 
Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku położony jest w regionie z niezwykłymi walorami turystycznymi. Podlasie to miejsce wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Jest to również obszar wyjątkowy pod względem przyrodniczym: cztery parki narodowe, trzy krajobrazowe, prawie 90 rezerwatów tworzą prawdziwe Zielone Płuca Polski. Białystok zaś, to prawdziwe miasto akademickie. Obecnie na 19 uczelniach wyższych studiuje tu prawie 40 tysięcy studentów. To miejsce, które podczas ostatnich lat bardzo intensywnie się rozwija.
 
Białystok również dobrze wypada w rankingu miast polskich (stworzonym przez PricewaterhouseCoopers, a przedstawiony w Gazecie Wyborczej), w którym ocenia się „jakość życia”, na którą składa się między innymi: stan środowiska, poziom usług medycznych i edukacji oraz poczucie bezpieczeństwa. W 2011 roku Białystok uplasował się na pierwszym miejscu.
 
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 121570
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu