Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Pielęgniarstwo

Studia na tym kierunku przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki. Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.


Absolwent/ka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.


Studia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (studia pomostowe). Studia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Czas trwania studiów pomostowych, skierowanych dla pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych  zależy od ścieżki kształcenia:


Ścieżka A – 2 semestralne studia zawodowe dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych. 
Ścieżka B – 3 semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych.

 

Organizacja, przebieg i plan studiów 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów (3 lata). Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, samokształcenia, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej. W toku kształcenia realizowane są m.in. przedmioty w zakresu:
Nauki podstawowe - anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.
Nauki społeczne - psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki.
Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej - podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego.
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej - choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego.
 

Sylwetka absolwenta

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:
1) w zakresie wiedzy posiada:
a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
3) w zakresie kompetencji społecznych:
a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
  • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
  • Uniwersytet Ekonomiczny,
  • Uniwersytet Przyrodniczy,
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
  • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 78703
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu