Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Dane teleadresowe:
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: (65) 529 60 60
fax: (65) 529 60 82

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Turystyka i rekreacja

Kierunek Turystyka i rekreacja funkcjonuje w Instytucie Ekonomii PWSZ im J. A. Komeńskiego w Lesznie od 2003 roku. Są to studia pierwszego stopnia i trwają 3 lata (6 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Program nauczania na kierunku nawiązuje do najnowszych trendów w naukach o turystyce i rekreacji, zapewniając realizację nowoczesnego, bogatego w treści merytoryczne i odniesienia praktyczne procesu dydaktycznego.
Program specjalności obejmuje przedmioty podstawowe oraz przedmioty kierunkowe i zawodowe. W procesie dydaktycznym wykorzystuje się także doświadczenie nauczycieli praktyków, specjalistów w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii, szybownictwa i baloniarstwa oraz zachowania równowagi ekologicznej.
Studia licencjackie kończą się egzaminem dyplomowym oraz obowiązkową 15 – tygodniową praktyka zawodową.

 

Oferowane specjalności:

 

Organizacja i przebieg studiów

Studia na poszczególnych specjalnościach przebiegać będą zgodnie z planem studiów, który podzielony jest na:

A: Przedmioty kształcenia ogólnego (m.in. Filozofia z etyką, Socjologia ogólna z elementami socjotechniki turystyki, Języki obce, technologie informacyjne, Wychowanie fizyczne).
B. Przedmioty kształcenia podstawowego (m.in. Historia architektury i sztuki, Psychologia, Ekologia, Prawo, Ekonomia, Zarządzanie).
C. Przedmioty kształcenia kierunkowego (m.in. Geografia turystyczna, Obsługa ruchu turystycznego, Ekonomika turystyki, Pedagogika czasu wolnego, Żywienie człowieka, Podstawy turystyki, hotelarstwa i rekreacji, Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody).
D. Przedmioty specjalnościowe (m.in. E. Przedmioty zawodowe – dotyczyć będą poszczególnych specjalności.

Ogólna liczba zajęć w ciągu lat na każdej z wymienionych specjalności to 1950 godzin z czego 450 godzin to wykłady i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych. Poszczególne przedmioty kończyć się będą zaliczeniami i egzaminami. Student w czasie studiów musi zdobyć 180 punktów ECTS.

 

Sylwetka absolwenta

Całościowe podejście do procesu kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji, agroturystyki, hotelarstwa i gastronomii, agroturystyki, pozwoli na wyposażenie absolwenta specjalności we wszechstronną wiedzę teoretyczną w zakresie uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych działalności turystyczno – rekreacyjnej. Uzyskana wiedza pozwoli na właściwe rozumienie:

 • potrzeb ludzkich i powstających w efekcie ich realizacji skutków społecznych,
 • podstaw i skutków ekologicznych zachowań turystyczno – rekreacyjnych w systemie interakcyjnym „środowisko – człowiek – aktywność ruchowa”,
 • mechanizmów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych funkcjonowania turystyki w gospodarce rynkowej.

Zdobyte umiejętności swobodnego , efektywnego komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik przekazu i dobrej znajomości języków obcych oraz umiejętności organizacyjno – kierownicze pozwolą absolwentowi na samodzielne planowanie i realizację założonych przedsięwzięć w zakresie zajęć i imprez w różnych wymiarach czasowo – przestrzennych.
Absolwent wybranej specjalności powinien być dobrze przygotowany do:

 • pracy w hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, szeroko pojętej obsłudze ruchu lotniczego,
 • zajmowanie różnych stanowisk w placówkach ruchu turystycznego, hotelarstwa i gastronomii,
 • pracy w charakterze specjalisty odpowiedzialnego za rozwój placówek turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, w administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
 • podejmowania własnej aktywności gospodarczej w świadczeniu szeroko rozumianych usług turystycznych, agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Absolwenci naszego kierunku mogą dalej studiować na studiach II stopnia praktycznie na prawie wszystkich Uczelniach. 
 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 15 tygodni (600 godzin). Miejsce odbywania praktyk (biuro podróży, ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, sanatoria, domy wczasowe, centra szkoleniowo-konferencyjne, gastronomia, gospodarstwa agroturystyczne i lotniska itp.) w Polsce i w innych krajach UE. 
Instytut ma podpisaną umowę z warszawskim biurem podróży The Tree Ravel w ramach której studenci biorą udział w programie praktyk studenckich „Olymp”. Praktyki odbywają w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych na terenie Grecji. Praktyki takie trwają dłużej - 2/3 miesiące.

Opis

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zapoczątkowała swoją działalność decyzją Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej z 1 lipca 1999 r. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego na Ziemi Leszczyńskiej. Uczelnia charakteryzuje się jednostopniową strukturą kształcenia, wspólną dla 36 publicznych wyższych szkół zawodowych w całym kraju.

Uczelnia kształci blisko 2,5 tysiąca studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza,
 • Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  
 • Politechnika Poznańska.
warunki rekrutacji
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 79849
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu