Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielne



Uczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dane teleadresowe:
ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
województwo małopolskie
Kontakt:
tel.: 12 421 84 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Pedagogika

Studia pierwszego stopniana kierunku PEDAGOGIKA przygotowują do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praktyczny charakter kształcenia pozwoli na optymalne wykorzystanie przez absolwentów zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z dwoma proponowanymi specjalnościami: RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ oraz PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ. Specjalizacja wybierana jest po pierwszym roku studiów.


RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne w obszarze wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwenci mogą podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych organizacjach rządowych i pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia zajęć wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (internat, świetlica, klub, ośrodek i ognisko wychowawcze, pogotowie opiekuńcze oraz praca streetworking). Celem tej specjalności jest również przygotowanie studentów do diagnozowania oraz projektowania i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nabyte umiejętności praktyczne pomocne będą również w profesjonalnej organizacji czasu wolnego oraz rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.

Specjalizacje na studiach II stopnia:

  • resocjalizacja z socjoterapią
  • tanatopedagogika


https://youtu.be/2betoCjH9Hg?list=PLlzi6CL7Bz-iwEma7ss-lPo7xmBc-D8kO
Opis
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest Uczelnią kościelną finansowaną na zasadach uczelni publicznych. Uniwersytet prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach: Filozoficznym, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Nauk Społecznych, Teologicznym i zamiejscowym - Teologicznym Sekcja w Tarnowie, a także w międzywydziałowych instytutach: Bioetyki oraz Ekumenii i Dialogu.
warunki rekrutacji

Informacje o terminach zapisów na wszystkie kierunki studiów znajdują się pod linkiem:

https://upjp2.edu.pl/studia/oferta-dydaktyczna/rekrutacja-20212022
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 6261
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu