Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dane teleadresowe:
ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
województwo dolnośląskie
Kontakt:
tel.: (71) 358 27 00
fax: (71) 358 27 14

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I stopnia
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Dziennikarstwo mody i stylu
 • Dziennikarstwo motoryzacyjne
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo
 • Komunikacja i PR
 • Media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • Nowoczesne techniki fotograficzne w mediach nowo

Studia II stopnia
 • Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • Dziennikarstwo
 • Dziennikarstwo muzyczne
 • Dziennikarstwo sportowe
 • Dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
 • Fotografia w multimediach
 • Kultura i media
 • Media interaktywne i komunikacja elektroniczna
 • Media i marketing w branży motoryzacyjnej
 • Zarządzanie wizerunkiem i e-PR
Opis

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku – Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013. W kategorii: ocena prestiżu przez kadrę akademicką Dolnośląska Szkoła Wyższa zajmuje 4. miejsce w Polsce. Jest również niekwestionowanym liderem w opinii pracodawców z Dolnego Śląska.

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci na:

 • 3 Wydziałach we Wrocławiu: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych

 • 2 Wydziałach Zamiejscowych DSW w Kłodzku i Rawiczu (w przygotowaniu)

 • 9 kierunkach studiów I stopnia (licencjackich): administracji, bezpieczeństwie narodowym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, kulturoznawstwie, pedagogice, pedagogice specjalnej, pracy socjalnej, prawie gospodarczym i podatkowym (w przygotowaniu), sztukach nowoczesnych – Design Now! (w przygotowaniu)

 • studiach inżynierskich (I stopnia) na kierunku geodezja i kartografia

 • 5 kierunkach studiów II stopnia (magisterskich): bezpieczeństwie narodowym, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, pedagogice, pedagogice specjalnej, pracy socjalnej

 • studiach III stopnia (doktoranckich)

 • studiach podyplomowych (ponad 50 specjalności)

 • studiach prowadzonych w języku angielskim

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa posiada:

uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych

uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 

Dwa wydziały Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za programy studiów, zgodne z wymogami rynku pracy. Wydział Nauk Pedagogicznych za najlepszy program w Polsce na kierunku pedagogika (ze szczególnym uwzględnieniem praktyk prowadzonych pod opieką tutora) oraz wyróżniono Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych umiejętności w zakresie technologii cyfrowych, projektowania gier wideo, produkcji multimediów, wizualizacji danych czy projektowania interfejsów na urządzenia mobilne).

W październiku 2012 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej wdrożono innowacyjny system opieki nad studentami – tutoring. Programem objęci są już studenci obecnego I roku. Obok działań pomocowych, proponowanych w większości takich projektów, uwzględniono także działania doradcze i prorozwojowe.

 

Atutem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest rozbudowana oferta edukacyjna – kształcenie na każdym poziomie. Uczelnia ma:

 • kompleksową ofertę edukacyjną od studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), poprzez studia II stopnia (magisterskie), po studia III stopnia (doktoranckie)

 • oraz studia podyplomowe i kursy

 • 9 kierunków studiów I stopnia (licencjackich): administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo,

 • pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo gospodarcze i podatkowe (w przygotowaniu), sztuki nowoczesne – Design Now! (w przygotowaniu)

 • studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku geodezja i kartografia

 • 5 kierunków studiów II stopnia (magisterskich): bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna

 • studia doktoranckie i program doktorski – możliwość zdobycia doktoratu na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • uprawnienia Wydziału Nauk Pedagogicznych do nadawania tytułu profesora, doktora habilitowanego, doktora honoris causa

 • ponad 50 specjalności studiów podyplomowych

 • kursy specjalistyczne

 • możliwość studiowania we Wrocławiu, Kłodzku i Rawiczu

 • oryginalną i nowoczesną tematykę programów dydaktycznych

 • programy kształcenia dostosowane do współczesnego rynku pracy

 • obowiązkowe praktyki zawodowe, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego

 • możliwość indywidualnej organizacji studiów

 • możliwość studiów magisterskich kontynuowanych jednocześnie na dwóch kierunkach

 

STUDENTOM I DOKTORANTOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DSW OFERUJE:

stypendia specjalne

pomoc Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością

pomoc doradców kariery i psychologów

pomoc ze strony tłumaczy języka migowego oraz asystentów edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach

specjalistyczny sprzęt ułatwiający studiowanie, stanowiący wyposażenie uczelni

specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wypożyczenia dla studentów i doktorantów

dostęp do ksero w Bibliotece DSW dla osób z niepełnosprawnością

indywidualne konsultacje z lektorem języka obcego poza harmonogramem zajęć

dodatkową ofertę edukacyjną m.in.: warsztaty rozwoju własnego potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się, zajęcia integracyjne)

 

 

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER STUDIÓW

 

DSW jest w czołówce uczelni w Polsce w zakresie współpracy międzynarodowej. Umożliwia odbycie części studiów w ośrodkach partnerskich DSW, zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udział w programach i projektach międzynarodowych prowadzonych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą.

 

Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych.

 

DSW swoim studentom proponuje:

 • wyjazdy zagranicę w ramach programu Erasmus na okres od 3 do 12 miesięcy do jednej z 70 uczelni partnerskich w 25 krajach europejskich

 • udział w projektach międzynarodowych, które co roku ma w ofercie i koordynuje Biuro ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej, jak np. projekt symulacji obrad Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego EUROSIM

 • studia w języku angielskim na kierunku:

pedagogika na specjalnościach: Cultural Animation and Museum Studies studia I stopnia (licencjackie), Culture and Education studia II stopnia (magisterskie)

dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnościach: Interactive Media & Computer Mediated Communictaion studia I stopnia (licencjackie), 3D Animation and Visual Effects studia I stopnia (licencjackie)

 • studia semestralne w języku angielskim:

Education and Contemporary Culture

Security Studies: National and International Dimension

Digital Media & Computer Mediated Communication

 • wyjazdy do partnerskich uczelni w USA na jeden semestr

 • możliwość udziału w wyjątkowych zajęciach prowadzonych przez amerykańskich i europejskich uczonych bez opuszczania Wrocławia

 • udział w międzynarodowych szkołach letnich, które oferują zajęcia z szeroko rozumianej humanistyki, w zależności od typu studiów (licencjackie, magisterskie, doktoranckie)

 

warunki rekrutacji

Procedura - studia I, II stopnia oraz podyplomowe

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja letnia: od 15 maja do 15 października 2013

Rekrutacja zimowa: od 15 grudnia 2013 do 28 lutego 2014

 

Wymagane czynności

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:

1. zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

2. wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,

3. wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy (jeśli są generowane przez system IRK)

4. wydrukować 1 egzemplarz formularza podania oraz 2 egzemplarze umowy, jeśli są dostępne w systemie IRK,

5. podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

 

Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 4 fotografie + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu

 

Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 4 fotografie + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu

 

6. wnieść opłatę rekrutacyjną w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów (numer konta zostanie podany po rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata).

7. Wymogi dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej

Zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego, czyli:

 1. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
 3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

Uwagi techniczne:

 • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyc
 • Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
 • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
 • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm*2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.
 • Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno być identyczne ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnie razem z pozostałymi dokumentami.

 

 

W przypadku dostarczania dokumentów drogą pocztową Kandydat przesyła oryginały dokumentów. Dokumenty te zostaną mu odesłane po przyjęciu na listę Kandydatów przez Komisje Rekrutacyjne lub będą mogli odebrać je osobiście.

 

Zaloguj się do systemu Internetowej Rejestracji KandydatówKontakt do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:

 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych
 
dla kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, sztuki nowoczesne - Design Now! (kierunek w przygotwaniu)
ul. Strzegomska 55, pokój 14
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 31, 71 356 15 32 
tel. kom.: 607 828 838, 693 010 159, 693 010 161, 693 010 162
e-mail: rekrutacja.wnp@dsw.edu.pl
 
od poniedziałku do piątku – od 900do 1600
soboty – od 900do 1400
 
 
 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
 
dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, prawo gospodarcze i podatkowe (kierunek w przygotowaniu)
ul. Strzegomska 47, pokoje 107, 109, 110, 115, 119
53 - 611 Wrocław
tel. 71 359 53 09, 71 354 60 64, 71 355 14 38, 71 355 17 43, 71 354 60 62, 
e-mail:  rekrutacja.wnsid@dsw.edu.pl
od poniedziałku do soboty – od 800do 1600
 
dodatkowo dla kierunku administracja:
ul. Drukarska 50, pokój 120
50 - 527 Wrocław
tel. (71) 790 13 03, 
tel. kom. 697 715 635
e-mail: katedra.administracji@dsw.edu.pl
od wtorku do soboty – od 800do 1600
 
 
 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Technicznych
 
dla kierunku geodezja i kartografia
ul. Wagonowa 1, pokój nr 3
53-609 Wrocław
tel. 71 721 59 58, 
faks 71 735 17 41
e-mail: rekrutacja.wnt@dsw.edu.pl
 
od poniedziałku do piątku – od 900do 1600
sobota – od  900do 1500
niedziela – od 900 do 1300
 
 
 • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zamiejscowego DSW w Kłodzku
 
dla kierunku pedagogika
ul. Wojska Polskiego 14
57-300 Kłodzko
tel. 74 647 05 57, 74 867 80 77
tel kom. 661 443 894
e-mail: wydzial.zamiejscowy.klodzko@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 900 do 1600
 
 
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich
 
dla kierunku: pedagogika
ul. Strzegomska 55, pokój 521
53-611 Wrocław 
tel. 71 356 15 57
e-mail: doktoraty.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 900 do 1600
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
 
Kontakt jedynie w sprawach odwoławczych od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.
ul. Wagonowa 9, pokój 23
53-609 Wrocławtel. 
tel. 71 358 27 23
od poniedziałku do piątku – od 900 do 1500

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 100270
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu