Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dane teleadresowe:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18
02-366 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: 22 562 35 00
fax: 22 646 20 60

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Chemia i receptura kosmetyków

Chemia żywności

Coaching zdrowia

Kosmetologia bioestetyczna

kosmetologia holistyczna

Kosmetologia kliniczna

Kosmetologia od podstaw

Kosmetologia w onkologii

Marketing health & beauty

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Pielęgniarstwo

Psychodietetyka

Technologia kosmetyków

Technologia produkcji kosmetyków

Trychologia kosmetologiczna

Zdrowie publiczne

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Chemia ogólna
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Klastra Chemicznego z dnia 21 maja 2019 r. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została przyjęta w poczet członków, jako jedyna uczelnia niepubliczna z woj. mazowieckiego.
Misją Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest podnoszenie konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnej technologii i produktów przyjaznych dla środowiska wspólnie z sektorami nauki 
Mazowiecki Klaster Chemiczny w 2020 jest środkowoeuropejskim liderem produktów chemicznych o wysokim stopniu przetworzenia i wartości dodanej.
Polski Komitet Normalizacyjny dokonał podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii kosmetycznej. Wynikiem tego podziału jest powołanie dwóch Komitetów Technicznych: KT. ds. Produktów Kosmetycznych oraz KT. Detergentów.
Jest Nam niezwykle miło poinformować, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została oficjalnie członkiem KT. ds. Produktów Kosmetycznych.
Zakres tematyczny jakim KT będzie się zajmował to: terminologia właściwa dla KT, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.
W skali europejskiej Komitet Techniczny ds. Produktów Kosmetycznych współpracuje z CEN/TC 392 Cosmetics. Natomiast w skali międzynarodowej z ISO/TC 217 Cosmetics 
CEL KSZTAŁCENIA
 
Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia ogólna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk chemicznych oraz inżynierii chemicznej będą konkurencyjną i pożądaną kadrą spełniającą się wszystkich obszarach zainteresowania „współczesnej chemii”.
 
Koncepcja kształcenia na kierunku chemia ogólna koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy w zakresie głównych działów chemii, niezbędnej do wykonywania eksperymentów i analiz chemicznych, a także na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań w zakresie zarządzania procesami i realizacji zadań inżynierskich w przemyśle chemicznym.  
Priorytetowym staje się proces kształcenia zarówno inżynierów dla sektora chemicznego, jak również specjalistów realizujących oczekiwania społeczno-gospodarcze. Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów I stopnia na kierunku chemia ogólna jest podyktowany rozwojem zainteresowań współczesnej chemii w aspekcie społecznym, ekonomicznym, a także gospodarczym, również w odniesieniu do innych sektorów gospodarki. Stąd program obejmuje umiejętności i kompetencje inżyniera przyszłości tj.: zdolność kreatywnego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania relacji, które zostały zdefiniowane w 2020 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i wprost zaadaptowane do koncepcji kształcenia.
Efekty uczenia się odwołują się do problematyki produktów wytwarzanych przez podmioty funkcjonujące w przemyśle chemicznym, do procesów pracy realizowanych w tej branży oraz
do ich wzajemnych powiązań. Efekty uczenia się obejmują wykonywanie zadań zawodowych
z zakresu projektowania produktów chemicznych, analityki chemicznej, optymalizacji procesowej, planowania i realizowania procesu produkcji produktów chemicznych z uwzględnieniem takich aspektów jak: jakość, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.
 
PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
Absolwent studiów jest przygotowany do realizacji następujących działań oraz wykorzystania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
 • dobór maszyn, narzędzi oraz parametrów do procesu produkcji;
 • gospodarowanie wyposażeniem pomiarowym i całą infrastrukturą laboratoryjną, produkcyjną;
 • opracowywanie dokumentacji dla wyrobu na poszczególnych etapach projektowania;
 • prowadzenie działań w zakresie optymalizacji procesów oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań w celu utrzymania jakości procesów na najwyższym poziomie;
   
 • uczestnictwo w pracach wdrożenia nowych preparatów do produkcji;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z wymaganiami;
 • pobieranie próbek, wykonywanie analiz chemicznych lub fizykochemicznych;
 • przeprowadzenie analiz jakościowych i ilościowych surowców i wyrobów gotowych;
 • analizowanie i weryfikowanie wyników prowadzonych badań jakościowych;
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem Systemu Zapewnienia Jakości, w tym opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizacja dokumentacji jakościowej;
 • kontrola jakości procesów i udział w audytach jakościowych;
 • planowanie i wykonywanie eksperymentów.
 
Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • zakłady przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego,
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
 • samodzielnie laboratoria badań i analiz,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • instytuty badawcze.
 
 
 
Opis

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii,  chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów?

Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki  współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a szczególnie z pracodawcami danego sektora , Uczelnia ułatwia studentom nabycie  doświadczenia zawodowego i zetknięcie się z realnym środowiskiem pracy, chociażby poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają wyposażyć studenta w umiejętności, które umożliwią mu łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia swoi studentom wsparcie w procesie uczenia się, w rozwoju społecznym, naukowym i/lub zawodowym, a także podejmuje niezbędne działania służące ich efektywnemu wejściu na rynek pracy. Wypracowane na uczelni rozwiązania uwzględniają potrzeby różnych grup studentów: studiujących w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, pracujących zawodowo, studiujących jednocześnie dwa kierunku studiów, kształcących się w ramach programów mobilności oraz osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

W celu ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych oraz kompetencji specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów, a dalej zdobywania doświadczeń służących rozwojowi indywidualnemu oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy Uczelnia nieustannie motywuje studentów do podejmowania różnorodnych form aktywności na uczelni, jak i w środowisku społeczno-gospodarczym. Instrumentami w realizacji tych zamierzeń są:

 1. organizacje studenckie;
 2. Rady Pracodawców;
 3. mobilność studentów;
 4. konkursy promujące umiejętności zawodowe lub aktywność naukową;
 5. finansowanie aktywności studentów w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 6. finansowanie działalności aplikacyjnej i rozwojowej;
 7. projekty UE;
 8. porozumienia zawierane ze środowiskiem społeczno – gospodarczym;
 9. przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzujące wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Mobilność Uczelni pozwala odpowiadać na zapotrzebowania nie tylko przyszłych studentów, ale również oczekiwań społecznych, dlatego też Uczelnia w każdym roku akademickim jest partnerem wielu wydarzeń branżowych, targów edukacyjnych. WSIiZ pojawi się nie tylko w szkołach średnich w dużych miastach, ale również tych znajdujących się na terenach wiejskich.

WSIiZ reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Stale udoskonalane zakresy kształcenia i profile dyplomowania odpowiadają identyfikowanym potrzebom studentów, ale także otoczenia. Od początku funkcjonowania WSIiZ w każdym roku akademickim organizowane są seminaria i konferencje z udziałem pracodawców i przedstawicieli rynku usług medycznych i branży chemii kosmetycznej.

Przewaga konkurencyjna Uczelni to przede wszystkim silny potencjał rozwojowy, w którym dużą role odgrywa kadra akademicka złożona w przewarzającej mierze z praktyków i osób na co dzień pracujących w zawodzie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, a w tym w rozwój bazy dydaktycznej, w której najistotniejszą rolę stanowi odwzorowanie realnych warunków rynku pracy, w tym sprzętu, urządzeń, z którymi absolwenci zetkną się w swojej pracy. Pracownie Uczelni są pracowniami bardzo specjalistycznymi,  w których to bardzo mocno inwestuje się w technologię, zwłaszcza w urządzenia hi-tech czy też specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Na wyposażeniu uczelni oprócz sprzętu medycznego jest pełna gama sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla kadr medycznych oraz kadr dla branży chemicznej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez  pracodawców, gdyż po skończeniu studiów podsiadając specjalistyczną  wiedzę i umiejętności, są wprost przygotowani do pracy zawodowej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do  aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowując do pracy w najszybciej i najlepiej rozwijających się branżach tym samym oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej tj.:

POBIERZ INFORMATOR O UCZELNI

https://wsiiz.pl/informator-dla-kandydatowwarunki rekrutacji

STUDIA I i II STOPNIA

semestr zimowy: 15 marca do 25 września

semestr letni: 15 listopada do 25 lutego

 

STUDIA PODYPLOMOWE

semestr zimowy: 15 marca do 31 października

semestr letni: 15 listopada do 25 lutego

 

  STUDIA I STOPNIA
STUDIA II STOPNIA
  STUDIA PODYPLOMOWE  
 

Termin składania dokumentów

KIERUNKI STUDIÓW    

Termin składania dokumentów 

KIERUNKI STUDIÓW 
SEMESTR ZIMOWY
[zajęcia od października]
od 15 marca
do 25 września
PIELĘGNIARSTWO(I stopnia)
KOSMETOLOGIA(I i II stopnia)
DIETETYKA ( I i II stopnia)
TECHNOLOGIA KOSMETYKU  
(II stopnia)
od 15 marca
do 31 października
CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYKÓW
COACHING ZDROWIA
DIETETYKA
DIETETYKA I SUPLEMENTACJA W SPORCIE
DIETETYKA KLINICZNA
KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZA
KOSMETOLOGIA HOLISTYCZNA
KOSMETOLOGIA KLINICZNA
KOSMETOLOGIA OD PODSTAW
KOSMETOLOGIA W ONKOLOGII
MARKETING HEALTH & BEAUTY
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
PODOLOGIA
PSYCHODIETETYKA
TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW
TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 85881
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu