Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Dane teleadresowe:
ul. ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo Narodowe

Geodezja i kataster ( planowany )

Inżynieria geoprzestrzenna ( planowany )

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria systemów bezzałogowych ( planowany )

Logistyka ( profil ogólnoakademicki )

Logistyka ( profil praktyczny )

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Budownictwo
Specjalności kierunku Budownictwo:
 • budownictwo komunikacyjne, budownictwo ogólne
 • drogi kolejowe, infrastruktura wojskowa
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria wojskowa, infrastruktura wojskowa
Opis
Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
Fax.: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

 
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego

 WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

 

Kierunki studiów prowadzone w WAT:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • geodezja i kataster (planowany)
 • informatyka
 • informatyka w medycynie
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria geoprzestrzenna (planowany)
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria systemów bezzałogowych (planowany)
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • optoelektronika
 • zarządzanie

 

 

 

warunki rekrutacji

REKRUTACJA NA STUDIA

 

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

 

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

 

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

·modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia opartymi na Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub magistra potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.

·modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych) - po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier lub magister i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych

 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

·       posiada obywatelstwo polskie,

·       posiada świadectwo dojrzałości,

·       nie jest karana sądownie,

·       posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

·       posiada wiek co najmniej 18 lat.

 

Rejestracja obejmuje:

·       założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety, nie później niż do 30 czerwca,

·       dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,

·       wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,

·       uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

 

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 

·       rejestracja w IRK i złożenie do rektora  wniosku o powołanie do służby kandydackiej,

·       badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,

·       sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący:

- bieg na 50 m,

- bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m),

- podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas).

·       rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,

·       analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,

·       test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

·       kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

·       kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,

·       zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

·       skrócony odpis aktu urodzenia,

·       życiorys.

 

 

 

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej  – 15 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 5 punktów rankingowych

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

       ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,

       fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z wyjątkiem kierunku logistyka ekonomiczna - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

       chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

       geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie na kie­run­ek logistyka ekonomiczna- max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

       informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

       język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,

       język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

 SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-przeliczania-punktow/

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-punktowania/

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

 

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

 

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

 

Rejestracja obejmuje:

·       wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety do 14 sierpnia,

·       wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,

·       uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

 

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

·       dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

·       dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

·      matematyka - max 45 pkt. rankingowych,

·       fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów - max 30 pkt. rankingowych,

·       chemia - na kierunku chemia, biogospodarka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt. rankingowych,

·       biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,

·       informatyka - na kie­run­ki informatyczne oraz biocybernetykę i inżynierię biomedyczną - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

·       język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,

·       język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

·       geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,

·       matematyka - max 30 pkt. rankingowych,

·       język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,

·       język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

·         kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

·         dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia:

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

·       dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),

·       dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

·       kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),

·       kserokop

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 136237
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu