Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Dane teleadresowe:
ul. Gallusa 12
40-594 Katowice
województwo śląskie
Kontakt:
tel.: 32/ 20 79 200-201
fax: 32/ 20 79 213

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich

Filologia angielska

Język angielski w biznesie

Nauczyciel języka angielskiego

Tłumacz Języka Angielskiego

Filologia germańska

Język niemiecki w biznesie i turystyce

Nauczyciel języka niemieckiego

Tłumacz Języka Niemieckiego

Zarządzanie

Logistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Reklama i PR

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych

Zarządzanie Kadrami

Zarządzanie projektem

Zarządzanie sprzedażą i negocjacje

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach to Uczelnia z tradycjami. Założona w 1994 roku, przez prawie 20 lat utrzymuje się w czołówce uczelni wyższych w kraju i województwie, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi. Od początku naszej działalności specjalizujemy się w dwóch obszarach kształcenia: nauczaniu języków obcych oraz zarządzaniu z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Nie prowadzimy „kiermaszu kierunkowych rozmaitości”. Naszym atutem jest ogromne doświadczenie, dzięki któremu w ramach prowadzonych kierunków rozwinęliśmy szeroki wachlarz atrakcyjnych specjalności i specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy, pośród których z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Kształcimy w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I i II stopnia w zakresie kierunków: zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne i filologia. Urozmaiceniem programu studiów jest bogata oferta kierunków studiów podyplomowych prowadzonych przez naszą kadrę.

 

Podobnie jak każda uczelnia w Polsce, tak i my podlegamy cyklicznej weryfikacji swojej działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ocenił naszą działalność naukową, tj. prowadzone badania, publikacje i dorobek naukowy naszych pracowników przyznając najwyższą z możliwych kategorii (Wydział Humanistyczny kat. I, Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny - kat. II).

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) na podstawie przeprowadzonej kontroli przyznała naszym kierunkom po raz kolejny pozytywną ocenę. Akredytacja została nam przyznana na 6 lat! Zgodnie z przepisami PKA jest to najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, czyli uprawnienia do kształcenia na poziomie uczelni wyższej zarówno w zakresie studiów I stopnia (licencjackich), jak i II stopnia (magisterskich). Pozytywna ocena PKA oznacza, że WSZMiJO w Katowicach spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialno-dydaktyczną do prowadzenia studiów. Zgodnie z tą oceną poziom prowadzonych przez uczelnię studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym uczelni wyższej. PKA pozytywnie oceniła też System Zarządzania Jakością Kształcenia, który funkcjonuje w WSZMiJO od 2011r.

 

W celu doskonalenia programu nauczania, jako jedna z kilku uczelni w Polsce, prowadzimy badania naukowe. Specjalizujemy się w unikatowych obszarach badawczych, dzięki czemu należymy do wiodących ośrodków, m.in. w zakresie badań nad indywidualnymi czynnikami mającymi wpływ na przyswajanie języków obcych, w tym języka płci, czy też w zakresie badań nad specjalistycznymi rejestrami języka. Dodatkowo na mocy międzynarodowych porozumień prowadzimy badania w kooperacji z akademickimi ośrodkami naukowymi na Ukrainie i Słowacji. Z powodzeniem zaszczepiamy pasję do nauki w naszych studentach, którzy aktywnie tworzą
i działają w strukturach kół naukowych.

 

W marcu 2005 roku WSZMiJO jako pierwsza niepubliczna uczelnia akademicka na Śląsku otrzymała akredytację do prowadzenia pełnego cyklu kształcenia wyższego. Dzięki temu jesteśmy jedyną na Śląsku niepubliczną uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do prowadzenia przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa, umożliwiając tym samym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

 

Przejrzysty system opłat za studia daje czytelny przekaz: brak ukrytych płatności. Nie pobieramy opłat wpisowych, wakacyjnych oraz za egzaminy i zaliczenia. Gwarantujemy niezmienne czesne przez cały okres studiów.

 

Naszym studentom zapewniamy szeroki wachlarz stypendiów. Maksymalna kwota świadczeń stypendialnych dla jednego studenta może wynieść nawet 1500PLN miesięcznie!

 

Nasza Uczelnia jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu z POKL w ramach projektu „Program rozwojowy WSZMiJO – Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości” nasza Uczelnia zakupiła specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający niepełnosprawnym naukę i przemieszczanie się po terenie Uczelni.

 

Dla osób poszukujących pracy jeszcze w trakcie studiów lub tuż po ich ukończeniu powołaliśmy Akademickie Biuro Karier. Ta prężnie działająca jednostka Uczelni organizuje liczne szkolenia ułatwiające poruszanie się po rynku pracy, kształtujące rozwój osobisty, a także szkolenia specjalistyczne, skierowane do studentów konkretnych kierunków studiów. W zorganizowanych przez Akademickie Biuro Karier szkoleniach do tej pory udział wzięło przeszło 500 osób. Do dyspozycji studentów są również doradca zawodowy oraz psycholog. A wszystko to całkowicie bezpłatnie!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów stale uzupełniamy zbiory biblioteczne, na które składa się ponad 40 tysięcy woluminów. Dzięki komputeryzacji księgozbioru Uczelni, zasoby te można przeglądać i zamawiać poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Do dyspozycji studentów są również bazy danych (m.in. EBSCO i Legalis).

 

Aktualnie WSZMiJO dysponuje ponad 9200 m2 powierzchni własnych obiektów dydaktycznych, a składają się na nie kameralne sale ćwiczeniowe z dostępem do Internetu, sale wykładowe i specjalistyczne laboratorium tłumaczeniowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki naszym pracowniom komputerowym możemy realizować znaczną część programu studiów na platformie MOODLE. Nie musisz przyjeżdżać na każde zajęcia, ponieważ część zajęć zrealizujemy w formie kształcenia na odległość. Studiujesz prosto i wygodnie, w wybranym przez Ciebie momencie.

 

Do grona naszych pracowników naukowo-badawczych należą wybitni, zarówno krajowi jak i zagraniczni specjaliści z zakresu prowadzonych w uczelni kierunków, m.in. z Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Hiszpanii. Wielu z nich nadano tytuł Doktora Honoris Causa innych, polskich i zagranicznych, uczelni oraz uhonorowano medalami Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną, pedagogiczną i społeczną.

 

Dbając o stały rozwój kadry oraz strony dydaktycznej Uczelni zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące praktyk i staży. Na ich mocy studenci WSZMiJO będą mogli odbywać praktyki w firmach mających siedziby przy ulicy Gallusa 12, a ich właściciele (którymi w dużej mierze są nasi absolwenci) dołożą starań, by urozmaicić programy praktyk i staży.

 

Wykształciliśmy ponad 23 tysiące absolwentów! Atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej zwycięża z odległościami geograficznymi. W gronie studentów i absolwentów mamy osoby mieszkające na terenie Śląska, jak i poza jego obszarem, m.in. w Zakopanem, Nowym Sączu, Rzeszowie, Kołobrzegu, czy też poza granicami naszego kraju, między innymi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Holandii.

 

Nasi cenieni na rynku pracy absolwenci piastują wysokie stanowiska m.in. prezesów i dyrektorów poważnych firm, spółek i koncernów o zasięgu międzynarodowym, urzędników w strukturach administracji samorządowej, pracowników międzynarodowych linii lotniczych, są właścicielami dobrze prosperujących firm krajowych i zagranicznych, pracownikami uczelni w kraju i za granicą, członkami rad nadzorczych w firmach sektora publicznego.

 

Warto wspomnieć również o tym, że dzięki dobrej lokalizacji do Gallusa łatwo dojechać z różnych stron naszego województwa: autostrada A4 Wrocław-Kraków (węzeł Mikołowska), Drogowa Trasa Średnicowa oraz główne arterie miejskie Katowic. W pobliżu znajduje się również stacja PKP Katowice-Brynów oraz pętla tramwajowa Katowice-Brynów (przystanki Park Kościuszki-Zgrzebioka-Gawronów). Osobom dojeżdżającym samochodami proponujemy miejsca postojowe na terenie Uczelni.

 

Zapraszamy do WSZMiJO!

warunki rekrutacji

Wymagane dokumenty

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
 • 3 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm
 • wersja elektroniczna zdjęcia (CD lub dyskietka) - minimalne wymiary zdjęcia 236x295 pixeli przy 300dpi.
  Dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia drogą elektroniczną - w formacie JPG na adres legitymacja@gallus.pl (w nazwie zdjęcia należy podać nr PESEL) zdjęcie legitymacyjne, ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej - 85zł
 • w przypadku studiów uzupełniających magisterskich również:

o       odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich

o       kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) lub ksero całego indeksu (tylko osoby posiadające dyplom lic. wydany przed rokiem 2005)

 • kserokopia dyplomu ukończenia kolegium (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kierunku Filologia, absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych


Rejestracja on-line

Koniecznie zapamiętaj wygenerowane:
ID (NIU) oraz Hasło.

Wypełnij formularz • Formularz należy wypełnić tylko jeden raz.
 • W przypadku pominięcia lub nieprawidłowego wypełnienia jednego z pól formularza rejestracyjnego, system wskaże błędnie wypełnione pola. W razie watpliwości skorzystaj z pomocy - obok pola formularza.
 • W trakcie procesu rejestracyjnego system generuje numer indywidualnego rachunku bankowego (widoczny również po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu po rozpoczęciu studiów), numer jest niezbędny przy regulowaniu płatności - zapisz lub zapamiętaj.
 • NIE DRUKUJ formularza - zostanie wydrukowany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, które należy składać w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji WSZMiJO w Katowicach przy ulicy Gallusa 12.
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 12859
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu