Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Dane teleadresowe:
ul. ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Bezpieczeństwo Narodowe

Geodezja i kataster ( planowany )

Inżynieria geoprzestrzenna ( planowany )

Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Inżynieria systemów bezzałogowych ( planowany )

Logistyka ( profil ogólnoakademicki )

Logistyka ( profil praktyczny )

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis
Sekcja ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Technicznej
Tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
Fax.: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

 
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego

 WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

 

Kierunki studiów prowadzone w WAT:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • biogospodarka
 • budownictwo
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • energetyka
 • geodezja i kartografia
 • geodezja i kataster (planowany)
 • informatyka
 • informatyka w medycynie
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria geoprzestrzenna (planowany)
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria systemów bezzałogowych (planowany)
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • logistyka
 • lotnictwo i kosmonautyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • obronność państwa
 • optoelektronika
 • zarządzanie

 

 

 

warunki rekrutacji

STUDIA WOJSKOWE

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego - realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych)  - po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat. 

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania - ankiety, nie później niż do 30 kwietnia,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, skróconego odpisu aktu urodzenia, życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów. Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

 

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas).
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kolorową fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys.

 

PUNKTY RANKINGOWE:

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej  – 15 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 5 punktów rankingowych

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,

fi­zyka - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

informatyka - na kie­run­ki informatyczne - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,

język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

 

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-przeliczania-punktow/

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/zasady-punktowania/

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
 

STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, "obronność państwa" oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach. Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

 

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

 

Rejestracja obejmuje:

·         wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,

·         wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,

·         uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

·         dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

·         dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

·         matematyka - max 45 pkt. rankingowych,

·         fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów; - max 30 pkt. rankingowych,

·         chemia - na kierunku chemia, biogospodarka, inżynieria materiałowa - max 30 pkt. rankingowych,

·         biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,

·         informatyka - na kie­run­ki informatyczne oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,

·         język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,

·         język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

·         geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,

·         matematyka - max 30 pkt. rankingowych,

·         język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,

·         język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

·           kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

·           dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


 

 STUDIA CYWILNE II STOPNIA
 
Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),
 
Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;
 
Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów.
Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.
Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 
Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:
 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 
Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:
 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.
Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.


Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl
 
 
 
lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 105821
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu