Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Rzeszowski

Dane teleadresowe:
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
województwo podkarpackie
Kontakt:
tel.: +48 17 872 10 00
fax: +48 17 872 12 65

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Architektura Krajobrazu

Biologia

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Rolnictwo

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Wydział Ekonomii

Ekonomia

Wydział Filologiczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Filologia angielska

Filologia germańska

Filologia polska

Filologia rosyjska

Lingwistyka stosowana

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Fizyka

Fizyka Techniczna

Informatyka

Informatyka i Ekonometria

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria materiałowa

Matematyka

Mechatronika

Systemy diagnostyczne w medycynie

Wydział Medyczny

Elektroradiologia

Fizjoterapia

Lekarski

Położnictwo

Ratownictwo Medyczne

Wydział Muzyki

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Instrumentalistyka

Wydział Pedagogiczny

Nauka o Rodzinie

Pedagogika

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Prawo

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Archeologia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filozofia

Historia

Kulturoznawstwo

Muzeologia

Politologia

Praca socjalna

Socjologia

Turystyka historyczna i kulturowa

Wydział Sztuki

Grafika

Sztuki wizualne

Wydział Wychowania Fizycznego

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoja działalność od 1 września 2001 roku na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001 roku, podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca 2001 roku.
Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek:


 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
 • Filii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
 • Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 
Uniwersytet Rzeszowski ma prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii i archeologii oraz stopnia doktora w pięciu specjalnościach: historia, fizyka, socjologia, literaturoznawstwo i językoznawstwo, archeologia, agronomia, biologia, nauki o zdrowiu  .
 
Uniwersytet Rzeszowski utrzymuje szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi. Na stałe współpracuje z 80 uczelniami, studenci i nauczyciele akademiccy wyjeżdżają tam na staże, konferencje i obozy naukowe. Natomiast w ramach programu Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na studia cząstkowe do 160  europejskich uczelni.
 
warunki rekrutacji

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 
 1. Kandydat na studia wyższe, zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez dziekana, komplet następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
  2. poświadczoną przez UR kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego;
  4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
  6. inne dokumenty, określone w części szczegółowej niniejszej uchwały;
  7. oryginał pełnomocnictwa, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.
 2. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
 3. W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty w oryginale z wyłączeniem dowodu osobistego, który przedstawia w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie.

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 38965
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu