Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane teleadresowe:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
województwo wielkopolskie
Kontakt:
tel.: 61 848 70 11, 61 848 75 22
fax: 61 846 67 16

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

 

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

 

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

 

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ekoenergetyka oraz architektura krajobrazu a szczególnie: weterynaria i dietetyka. W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię – studia interdyscyplinarne.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie blisko 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

warunki rekrutacji

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

Kierunek studiów Wydział prowadzący kierunek i rekrutację
Biotechnologia*Ekoenergetyka Informatyka i agroinżynieria*Inżynieria rolnicza Ochrona środowiska*Rolnictwo Rolnictwa i Bioinżynierii
Leśnictwo Leśny
Biologia*o specjalności: biologia stosowanaTurystyka i rekreacja* o specjalności: agroturystykaWeterynaria* (jednolite studia magisterskie)Zootechnika Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Inżynieria biotworzyw*Projektowanie mebli*Technologia drewna Technologii Drewna
Architektura krajobrazuMedycyna roślinOgrodnictwo Ogrodnictwa i ArchitekturyKrajobrazu
DietetykaTechnologia żywności i żywienie człowiekaTowaroznawstwo* o specjalności: zarządzanie jakością żywności Nauk o Żywności i Żywieniu
Gospodarka przestrzennaInżynieria i gospodarka wodnaInżynieria środowiska Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Ekonomia Finanse i rachunkowośćPolityka społeczna Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

  1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
  2. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
  3. wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

Kandydaci na kierunek Projektowaniemebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne.

Egzamin odbędzie się do dnia 5 lipca 2016 roku.

Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2014-2015 przez uczelnię publiczną.

Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustala Rektor w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

 

Przedmioty kierunkowe: stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)
Architektura krajobrazu Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka
Biologia Biologia albo chemia, albo matematyka
Biotechnologia Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Dietetyka Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Ekoenergetyka Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka
Ekonomia Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Finanse i rachunkowość Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Gospodarka przestrzenna Biologia, albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Informatyka i agroinżynieria Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria biotworzyw Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria i gospodarka wodna Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria rolnicza Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria środowiska Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Leśnictwo Biologia albo matematyka
Medycyna roślin Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Ochrona środowiska Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka
Ogrodnictwo Biologia albo chemia, albo matematyka
Polityka społeczna Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Projektowanie mebli Fizyka z astronomią albo informatyka, albo matematyka(+ egzamin z rysunku odręcznego)
Rolnictwo Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka
Technologia drewna Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Technologia żywnościi żywienie człowieka Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Towaroznawstwo Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Turystyka i rekreacja Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Weterynaria Biologia i chemia
Zootechnika Biologia albo chemia, albo matematyka

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2016 roku.

Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie pozycji rankingowej i składają niezbędne dokumenty (wykaz: www.rekrutacja.puls.edu.pl).

Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.

Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat uczelni.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406, z późn. zm.). Obowiązują ich warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

 

Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2016 roku.

Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osoba przyjętą na studia.

 

Bliższe szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 152797
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu