Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Dane teleadresowe:
Al. Kilińskiego 12
09-402 Płock
województwo mazowieckie
Kontakt:
tel.: (24) 36 64 100

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Administracja

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo Narodowe

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została założona przez Zespół Oświatowo – Konsultacyjny „Profesor” sp. z o.o. w Płocku w roku 1992 jako Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Płocku.

W dniu 25 stycznia 1993 roku decyzją nr DNS 3-0145-5/93 Ministra Edukacji Narodowej wpisana została do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod liczba porządkową 13.


Nasze atuty:

 • Kadra dydaktyczna
Z Uczelnią współpracuje ponad 450 nauczycieli akademickich, wśród których jest 130 profesorów i doktorów habilitowanych i 160 doktorów. Uczelnia zatrudnia także profesorów polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.
 
 • ISO 9001:2000
Szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która uzyskała taki certyfikat od zagranicznej jednostki certyfikującej, a zakres certyfikacji obejmuje całość działalności Uczelni, co również jest wyjątkiem w Polsce.
 
 • Nowoczesne treści programowe
Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Jej pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch filii Szkoły w Iławie i w Wyszkowie.
 
 • Języki obce i nowe technologie
W ramach studiów Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauki języków obcych oraz gwarantuje poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej i technik przekazu informacji.
 
 • Wireless Internet Access
Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica jest dostawcą na terenie swojego kampusu WIRELESS INTERNET ACCESS (Internet radiowy). Zapewnia on wszystkim zainteresowanym darmowy, bezprzewodowy, stojący na wysokim poziomie dostęp do sieci Internet.
 
 • Baza lokalowa i dydaktyczna
Baza lokalowa Uczelni to ponad 30 000 m2. Stanowi ona zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Szkoła jako jedyna wśród uczelni niepaństwowych posiada pełnowymiarową halę sportową z zapleczem.
 
 • Przyjazna atmosfera
Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.
 
 • Organizacje studenckie
Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających na Uczelni organizacji studenckich.
 
 • Imprezy studenckie
Każdy student Uczelni ma możliwość uczestniczenia w wielu imprezach studenckich: Juwenalia, "Dni Pawła Włodkowica", piknik inaugurujący rok akademicki, otrzęsiny dla studentów pierwszych semestrów, przeglądy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, imprezy okolicznościowe, turnieje i imprezy sportowe.
 
 • Współpraca międzynarodowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma instytucjami z wielu stron świata. Jesteśmy organizatorem wspólnych konferencji, spotkań, wydajemy publikacje w kraju i za granicą. Umowy dotyczą wymiany doświadczeń pedagogicznych i naukowych oraz wymiany kadry naukowej czy studentów. Udostępniamy planów i programów nauczania, prowadzimy kształceni podyplomowe, uczestniczymy w międzynarodowych projektach twórczych. Współpracujemy z instytucjami z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii a także Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Dzięki unijnym środkom możemy wysyłać naszą kadrę i studentów na stypendia i staże zagraniczne (programy Socrates – Erasmus i Leonardo da Vinci). Nasi studenci mają także możliwość skorzystać z ofert pracy sezonowej w wakacje w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii.
 
 • Akredytacja PKA
Uczelnia zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami, została poddana ocenie jakości kształcenia. Uczelnia posiada pozytywną akredytację PKA na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Politologia, Pielęgniarstwo, Informatyka, Administracja oraz Wychowanie fizyczne. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe nie został jeszcze poddany ocenie.
 
 • SAP
Uczelnia posiada podpisaną umowę z SAP Polska na udostępnienie Szkole do celów dydaktycznych pełnego środowiska informatycznego mySAP.com do zarządzania przedsiębiorstwem. Stworzy to nową jakość w procesie kształcenia, dając szansę jeszcze lepszego przygotowania absolwentów do oczekiwań przyszłych pracodawców. SAP to czołowy światowy dostawca oprogramowania biznesowego usprawniającego zarządzanie i kooperację firm działających w różnych branżach gospodarki. Z tego rozwiązania korzystają między innymi: Kancelaria Sejmu, ORLEN, PERN, Anwil itp.
 
 • ECDL
Uczelnia umożliwia uzyskanie studentom wszystkich kierunków Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Jest to jednolity, uznawany w całej Unii Europejskiej certyfikat poświadczający teoretyczne oraz praktyczne umiejętności obsługi komputera. Już dziś w wielu krajach Unii Europejskiej certyfikat ECDL jest wymogiem, a zarazem przepustką do zdobycia lepszego miejsca pracy, gdyż potwierdza pracodawcy aktualne i sprawdzone kwalifikacje w dziedzinie technologii informatycznych.
warunki rekrutacji
Dokumenty na studia I stopnia:

- 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm

- kolorowa w formie elektronicznej, jako plik typu JPEG (jpg) o rozdzielczości min. 300 dpi, zapisany na płycie CD,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na konkretnym kierunku z podaną datą ważności, wydane przez:

- lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (dotyczy kierunków: WYCHOWANIE FIZYCZNE, PIELĘGNIARSTWO, INFORMATYKA.

 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wpisowego),
 • kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  zgodnie z cennikiem usług pocztowych,
 • umowę o warunkach kształcenia na poziomie studiów wyższych w SWPW w Płocku (dwa podpisane egzemplarze).

Kandydaci na kierunek „Pielęgniarstwo” ubiegający się o przyjęcie na studia w trybie przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo składają ponadto:

 • oryginał lub odpis jednego z niżej wymienionych dokumentów ukończenia:

  1. pięcioletniego liceum medycznego,

  2. dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

  3. dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,

  4. trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki.
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrunieniu

Wymogi dotyczące zdjęcia

Zdjęcie powinno być wykonane w profesjonalnym studio fotograficznym oraz spełniać ustawowe wymogi dotyczące fotografii przeznaczonej do dowodu osobistego m.in.

* zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;

* głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;

Uwaga!

Zdjęcie cyfrowe musi być cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.Dokumenty na studia II stopnia: • podanie (kwestionariusz),
 • świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis), w tym kserokopia suplementu,
 • fotografie typu legitymacyjnego:

- 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm

- kolorowa w formie elektronicznej, jako plik typu JPEG (jpg) o rozdzielczości min. 300 dpi, zapisany na płycie CD,

 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • dowód wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wpisowego),
 • kopertę z adresem zwrotnym i znaczkiem na list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  zgodnie z cennikiem usług pocztowych,
 • umowę o warunkach kształcenia na poziomie studiów wyższych w SWPW w Płocku (dwa podpisane egzemplarze).

Kandydaci na studia II stopnia po innych kierunkach studiów niż wybrany kierunek kształcenia na poziomie magisterskim, muszą złożyć ponadto:

 • wypis z przebiegu studiów lub suplement,
 • podanie do Dziekana właściwego Wydziału o ustalenie niezbędnych do uzupełnienia różnic programowych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w innym trybie przewidzianym przepisami prawa i dostępnym na uczelni winni złożyć dokument upoważniający do rozpoczęcia studiów w tym trybie.

 

Wymogi dotyczące zdjęcia

Zdjęcie powinno być wykonane w profesjonalnym studio fotograficznym oraz spełniać ustawowe wymogi dotyczące fotografii przeznaczonej do dowodu osobistego m.in.

* zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;

* głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem;

Uwaga!

Zdjęcie cyfrowe musi być cyfrową wersją (rozdzielczość 300 punktów na cal) zdjęcia tradycyjnego (35x45 mm) złożonego w komplecie dokumentów.

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 50552
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu