Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Gdańska Szkoła Wyższa

Dane teleadresowe:
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
województwo pomorskie
Kontakt:
tel.: (58) 305 08 12
fax: (58) 305 08 12, w.40

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Administracji

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Turystyka i rekreacja

Wydział Studiów Inżynierskich

Architektura Krajobrazu

Gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Ekonomia

Socjologia

Wydział Zamiejscowy w Słupsku

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

 

Gdańska Szkoła Wyższa (do 2011 r. pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji) z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 (poprzednio 103 wsz) prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia (4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2-semestralne).

 

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w ramach pięciu wydziałów, w tym dwa zamiejscowe - w Słupsku i Olsztynie, na niżej wymienionych kierunkach i specjalnościach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

 

Studia II stopnia odbywają się w systemie niestacjonarnym (zaocznym), na Wydziale Administracji. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra.

 

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

warunki rekrutacji

 

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studentem może zostać każda osoba z wykształceniem średnim.

 

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku:
1. na semestr zimowy, rozpoczynający się w październiku,
2. na semestr letni, rozpoczynający się w lutym (marcu).


WYMAGANE DOKUMENTY

 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)

 

 1. umowa o odpłatności za studia
 2. (umowa zawierana jest w dniu rozpoczęcia roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu; podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w dziekanacie);
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 4. kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 5. jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 
 6. dowód wpłaty wpisowego;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 8. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 9. wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub TUTAJ).

 

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

 1. umowa o odpłatności za studia (umowa zawierana jest w dniu rozpoczęcia roku akademickiego, przy odbieraniu indeksu; podczas rekrutacji dostępny jest jej wzór, do wglądu w dziekanacie);
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 4. kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu (dot. absolwentów kierunku innego niż „administracja”);
 5. kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 6. jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 
 7. dowód wpłaty wpisowego;
 8. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 9. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 10. wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub do pobrania TUTAJ).

 

Uwagi dotyczące wypełniania ankiety osobowej kandydata na studia:
1. Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
2. Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
3. Bezwzględnie należy wypełnić pole PESEL.

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 49614
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu