Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Akademia Morska w Szczecinie

Dane teleadresowe:
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
Kontakt:
tel.: 91-48-09-400

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Wydział Nawigacyjny

Geoinformatyka

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis

STUDIUJ Z NAMI, ZOSTAŃ SPECJALISTĄ NA MORZU LUB LĄDZIE

Akademia Morska w Szczecinie to państwowa uczelnia cywilna podlegająca Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną. Ważnym elementem edukacji w Akademii Morskiej w Szczecinie jest praktyczna nauka zawodu realizowana w bardzo szerokim zakresie. Dbamy o odpowiednie zaplecze dydaktyczne i naukowe, sprzęt najnowszej generacji i zgodność programów kształcenia ze standardami międzynarodowych konwencji STCW.

Akademia oferuje kształcenie na 5 wydziałach:

·       Informatyki I Telekomunikacji,

·       Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu,

·       Mechanicznym,

·       Mechatroniki I Elektrotechniki,

·       Nawigacyjnym.


 

warunki rekrutacji
Jak zostać studentem akademii?

1.         Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

2.         Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

·       podanie o przyjęcie na studia,

·       ankietę osobową,

·       świadectwo dojrzałości,

·       dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,

·       dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,

·       kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na obowiązkowe badania – zobacz „Dodatkowe warunki rekrutacji”).

3.         Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji

            dla wybranych kierunków studiów

 

Dodatkowe warunki rekrutacji:

a.     Badania lekarskie – obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

b.     Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.

c.      Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie!

 

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w zakładzie opieki zdrowotnej wskazanym przez AM w Szczecinie. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie lub komisji rekrutacyjnej.

Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu lub komisji rekrutacyjnej zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, będą skierowani w trakcie studiów na obowiązkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców).

 

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2019 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (z wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat i cudzoziemców). Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

 

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

·       przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,

·       ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

·       ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

·       zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

·       posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej,

oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.
Więcej informacji na www.admission.am.szczecin.pl.

 

Szczególne zasady przyjęć

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza kon-kursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: informatyka.am.szczecin.pl.

 

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

Żeby zostać przyjętym na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, kandydaci spoza Polski muszą spełniać następujące warunki:

·       posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów;

·       posiadać świadectwo lub dyplom uprawniające do rozpoczęcia studiów danego stopnia w kraju, w którym zostało wydane;

·       jeżeli kandydat pochodzi z kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia lub jeśli jego świadectwa czy dyplomu nie można uznać

·       z mocy prawa za uprawniające do podjęcia studiów wyższych w Polsce, powinien posiadać dokument

·       z Kuratorium Oświaty potwierdzający urzędowe uznanie świadectwa lub dyplomu;

·       złożyć wszystkie dokumenty wymagane dla danego kierunku, stopnia i trybu studiów – ich lista jest opublikowana na stronie: admission.am.szczecin.pl;

·       znać język polski lub angielski (w zależności od tego, w jakim języku prowadzone są studia) na poziomie określonym w aktualnie obowiązujących przepisach (informacje: admission.am.szczecin.pl);

·       wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł, czyli około 20 euro);

·       kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika powinni posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea, Medical Fitness Certificate for Seafarers) zgodne z wymogami STCW/MLC/ILO.

Kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne

w całości w wersji elektronicznej, przy czym do momentu okazania oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów i spełnienia wymogów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje decyzję warunkową.

Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym świadectwo zostało wydane, znajdujące się na terytorium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziemców na kierunki prowadzone w języku angielskim wersja anglojęzyczna dokumentów aplikacyjnych lub ich tłumaczenie na język angielski będą uznawane (z zastrzeżeniem, iż tłumaczenie winno być wykonane lub poświadczone przez ww. podmioty).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl.

 
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA:

http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji

 

Jak zostać studentem II stopnia?

 

1.         Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku  – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2.         Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

3.         Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie wydziału:

·       podanie o przyjęcie na studia;

·       ankietę osobową;

·       odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia; w przypadku dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą musi on zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniać do podjęcia w Polsce studiów magisterskich na odpowiednim kierunku (więcej informacji na admission.am.szczecin.pl) oraz być przetłumaczony na język polski lub angielski;

·       kserokopię suplementu;

·       dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

·       dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA:

http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji

 

Jak zostać studentem II stopnia?

 

1.         Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku  – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2.         Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

3.         Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie wydziału:

·       podanie o przyjęcie na studia;

·       ankietę osobową;

·       odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia; w przypadku dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą musi on zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniać do podjęcia w Polsce studiów magisterskich na odpowiednim kierunku (więcej informacji na admission.am.szczecin.pl) oraz być przetłumaczony na język polski lub angielski;

·       kserokopię suplementu;

·       dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

·       dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA:

http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji

 

Jak zostać studentem II stopnia?

 

1.         Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku  – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2.         Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

3.         Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie wydziału:

·       podanie o przyjęcie na studia;

·       ankietę osobową;

·       odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia; w przypadku dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą musi on zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniać do podjęcia w Polsce studiów magisterskich na odpowiednim kierunku (więcej informacji na admission.am.szczecin.pl) oraz być przetłumaczony na język polski lub angielski;

·       kserokopię suplementu;

·       dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

·       dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

Ważne treminy 2020/2021

STUDIA STACJONARNE

 Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

 Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału; cudzoziemcy - Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

od 04.05.2020r. do 10.07.2020r.

Badania lekarskie – przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie

od 04.05.2020r. do 10.07.2020r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2020r.

 Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

 Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2019r. do 10.07.2020r.

 Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2019r. do 10.07.2020r.

 

 Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

 Wydział Nawigacyjny

nawigacja, geoinformatyka:

– rekrutacja od 04.05.2020r. do 10.07.2020r.

 Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn:

– rekrutacja od 04.05.2020r. do 10.07.2020r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

– rekrutacja od 27.01.2021 r. do 11.02.2021r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2019r. do 10.07.2020r.

galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 68359