Strona główna
English
Wersja polska


Szukaj


System studiów:
stacjonarne
niestacjonarne popołudniowe
niestacjonarne sobotnio - niedzielneUczelnie w Polsce
Uczelnie w Polsce
Akademia Morska w Szczecinie

Dane teleadresowe:
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
województwo zachodniopomorskie
Kontakt:
tel.: 91-48-09-400

wydziały / kierunki
Studia I stopnia
Studia jednolite
Studia II stopnia
Studia

licencjackie
inżynierskie
magisterskie
uzupełniające
podyplomowe

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydział Mechaniczny

Wydział Nawigacyjny

Geoinformatyka

Oceanotechnika

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio – niedzielne
Opis
Akademia Morska w Szczecinie - Kształcimy poszukiwanych specjalistów!

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie. W 2007 r. uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 2007 mury uczelni opuściło 7632 absolwentów. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.
warunki rekrutacji
Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA:
http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji
 
Jak zostać studentem akademii?
 
1. Zarejestruj się
Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.
2. Złóż odpowiednie dokumenty
W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),
 • świadectwo dojrzałości,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (lub stron paszportu z danymi osobowymi),
 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).
3. Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji dla wybranych kierunków studiów
Dodatkowe warunki rekrutacji:

 • Badania lekarskie – bezpłatne i obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
 • Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.
 • Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.
Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie.
 
Badania lekarskie
Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97), w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9) bądź innej wskazanej przez AM. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie.
Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.
Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej, będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania.
 
Praktyka przygotowawcza
Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2018 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (za wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat). 
Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy studentów. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału. 
Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.
 
Test językowy
W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.
Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.
 
Warunki rekrutacji dla cudzoziemców
 
Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie odrębnych przepisów.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl


Jak zostać studentem II stopnia?

 

1. Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

2. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie (patrz „Ważne terminy”) złóż w dziekanacie wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku braku dowodu osobistego – kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615.

 

Kryteria rekrutacyjne na studia II stopnia

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

 

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

 

Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

 


Ważne terminy:

Rok akademicki 2018/2019
 

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału, cudzoziemcy: Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

 • do 10.07.2018 r.

 

Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania trwają min. 3 dni.

 • od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • 13.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 17.09.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

 • rekrutacja od 28.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport w języku angielskim:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

nawigacja: 

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

Wydział Mechaniczny 
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 28.02.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

 

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka w j. angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 21.09.2018 r.

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim:

 • rekrutacja od 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

 

 

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

 

Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

 

 
galeria zdjęć

lokalizacja na mapie
E-mail:*
Nick:*
Treść opinii:*

Opinie o uczelni (0)

Brak komentarzy
Ilość wyświetleń: 53224
design by fast4net


Wersja mobilna
Mapa serwisu